Нийгмийн маркетингийн тухай ойлголт, үүсэл хөгжил

Бусад
admin, 2016.07.01

Агуулгын төрөл: Бусад.
Xэмжээ: нүүр
Агуулгын дугаар: PDF-2016-03-MN
Формат: PDF

Нийтлэлчийн товч санаа: Ерөнхийдөө 1980-аад он хүртэл судлаачид нийгмийн маркетинг /social marketing/, нийгэмд чиглэсэн маркетинг /societal market- ing/ болон ашгийн бус байгууллагын маркетинг /nonprofit organization marketing/-ийн талаарх ойлголтуудыг ижилсгэх, ялгааг нь төдийлөн гаргалгүйгээр өөр өөрийн өнцгөөс тайлбарлаж байжээ. Харин 1980 онд Котлер, Карен Фокс зэрэг судлаачид энэ тал дээр өөрсдийн байр суурийг илэрхийлж, дээрх ойлголтуудыг ялгаж салгаж авч үзэх нь зөв бөгөөд нийгмийн өөрчлөлтийг хууль эрхзүй, технологи, эдийн засаг болон мэдээллийн арга хэрэгслийн тусламжтайгаар хийхийг нийгмийн маркетингийн үйл ажиллагаа гэнэ гэж тодорхойлсон (Kotler & Karen, 1980).